Privacybeleid

Inhoud

 1. Definities
 2. Wie verwerkt uw gegevens?
 3. Hoe gebeurt de verwerking van uw gegevens?
 4. Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?
 5. Wie heeft toegang tot uw gegevens?
 6. Hoe worden uw gegevens beschermd?
 7. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
 8. Wat zijn uw rechten als betrokkene?
 9. Hoe kan u uw rechten uitoefenen?
 10. Worden er bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerkt?
 11. Wordt er gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming?
 12. Maken wij gebruik van cookies of vergelijkbare technieken op de website?

1.    Definities

 • ‘Betrokkene’: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Quppa via haar online platform in een (contractuele) relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
 • ‘Privacywetgeving’: de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (General Data Protection Regulation of Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
 • ‘Persoonsgegevens’: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale entiteit van die natuurlijke persoon.
 • ‘Verwerking’: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
 • ‘Verwerkingsverantwoordelijke’: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
 • ‘Verwerker’: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/ dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke en is verplicht om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de data te verzekeren.

2.    Wie verwerkt uw gegevens?

De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is:

Quppa
CORE cvba-so (hierna: ‘Quppa’)
Zwartzustersstraat 2/5006
3000 Leuven , België
Tel: + 32 16 32 03 09
E-mail: info@quppa.be
Ondernemingsnummer: 0845.955.806

Quppa definieert zowel welke persoonsgegevens verwerkt zullen worden als het doel en de juridische en technische middelen voor de verwerking.

3.    Hoe gebeurt de verwerking van uw gegevens?

Quppa verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken indien u ze doorgeeft via het invullen van het contactformulier op de website:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van één of meerdere onderstaande rechtmatige voorwaarden conform artikel 6 Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’):

 • Het naleven van wettelijke verplichtingen die op ons van toepassing zijn;
 • Uw uitdrukkelijke toestemming;
 • De uitvoering van een overeenkomst of precontractuele stappen door u geïnitieerd;
 • De behartiging van een voor ons gerechtvaardigd belang.

4.    Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

Quppa verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is met het oog op correspondentie;
 • Het optimaliseren van de diensten en klantenadministratie van Quppa;
 • Het naleven van een eventueel contract dat u heeft met Quppa;
 • De goede technische werking van onze website op basis van uw uitdrukkelijke toestemming bij het bezoeken van de website;

5.    Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Quppa deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een beheersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Quppa blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Quppa uw persoonsgegevens aan andere derden mits uw uitdrukkelijke toestemming.

6.    Hoe worden uw gegevens beschermd?

Quppa neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo is uw verbinding met deze website beveiligd en worden uw persoonsgegevens opgeslagen op een beveiligde server. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@quppa.be.

7.    Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Quppa bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens worden met andere woorden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerking ervan en deze worden dan ook zo snel mogelijk verwijderd indien ze niet meer vereist zijn voor de verwerking ervan. Daarnaast zullen wij uw persoonlijke gegevens verwijderen wanneer u uw recht op de verwijdering van uw persoonsgegevens correct heeft uitgeoefend.

Quppa maakt gebruik van de volgende criteria indien er geen wettelijke termijn is bepaald voor het verwerken van uw persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens blijven bewaard zolang u gebruik maakt van de diensten van Quppa;
 • Persoonsgegevens blijven minimaal bewaard zolang een overeenkomst voortduurt;
 • Na beëindiging van een overeenkomst bewaart Quppa persoonsgegevens zolang de afgelopen overeenkomst nog nuttige werking heeft;
 • Persoonsgegevens die verkregen zijn op basis van een expliciete toestemming blijven bewaard tot de toestemming is ingetrokken;
 • Persoonsgegevens die hun doel niet meer dienen worden verwijderd;
 • Persoonsgegevens worden verwijderd van zodra het doel tot verwerking wegvalt.

Een uitzondering op de hierboven vermelde regel betreft de wettelijke verplichtingen die op ons rusten, bijvoorbeeld in het kader van facturatie en het opstellen van de ledenlijst conform artikel 9:3 WVV. De persoonsgegevens worden bewaard zolang dit nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

8.    Wat zijn uw rechten als betrokkene?

1.     Recht op toegang en inzage

U heeft het recht om op elk moment informatie te verkrijgen over uw persoonsgegevens evenals hoe we deze gegevens verwerken.

2.     Recht op verbetering

U heeft het recht om van ons de rectificatie en/of vervollediging van uw foutieve of onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen.

3.     Recht om te worden vergeten/verwijdering

U heeft het recht om ons te verzoeken om uw persoons gegevens te verwijderen:

 • Indien uw persoonsgegevens niet langer vereist zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
 • Indien u uw toestemming voor de verwerking intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking;
 • Indien u op rechtmatige wijze bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Indien uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • Indien een wettelijke verplichting aangeeft dat uw persoonsgegevens verwijderd dienen te worden.

In bepaalde gevallen is het niet mogelijk om tegemoet te komen aan het verzoek om uw persoonsgegevens te verwijderen omwille van een wettelijke verplichting.

4.     Recht om uw toestemming in te trekken

U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking ervan onverlet.

5.     Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om ons te verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in onder meer de volgende gevallen:

 • Indien u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist;
 • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is;
 • Indien uw persoonsgegevens noodzakelijk zijn in het kader van een rechtsvordering.

6.     Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht om de persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft u ook het recht om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen of door ons te laten overdragen indien dit technisch mogelijk is.

7.     Recht op bezwaar tegen de verwerking

U heeft het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing of profileringsdoeleinden. Uw persoonsgegevens zullen niet langer verwerkt worden tenzij de verantwoordelijke voor de verwerking dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene.

8.     Recht om zich te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen

Indien Quppa beslissingen zou nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen van uw persoonsgegevens of zogenaamde ‘profiling’, dan heeft u het recht om u zich hiertegen te verzetten.

9.    Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

U kan uw bovenstaande rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen naar Quppa, Zwartzustersstraat 2/5006, 3000 Leuven of via e-mail aan info@quppa.be. Bij dit schriftelijk verzoek vragen wij u ook om een kopie van uw identiteitskaart mee te zenden met het oog op identificatie. Er wordt binnen de maand een gevolg gegeven aan uw verzoek.

U beschikt ook over het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
contact@apd-gba.be
http://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

10.         Worden er bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerkt?

Onze website heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@quppa.be, dan verwijderen wij deze informatie.

11.         Wordt er gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming?

Quppa neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Quppa) tussen zit.

12.         Maken wij gebruik van cookies of vergelijkbare technieken op de website?

1.     Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites op je lokale computer worden geplaatst. Deze cookies kunnen je eigen voorkeuren tijdens het surfen en/of technische informatie onthouden en opslaan op je eigen computer of toestel.

Cookies kunnen ingedeeld worden in twee categorieën:

 •  Toestemmingsvrije cookies: deze cookies maken geen of weinig inbreuk op de privacy. Bijgevolg is er voor deze cookies geen expliciete toestemming nodig. Voorbeelden van toestemmingsvrije cookies zijn analytische cookies die bezoekersstatistieken bijhouden met het oog op een goede functionering van de website of functionele cookies die gebruikt worden om een website beter te laten functioneren.
 • Toestemming gebonden cookies: deze cookies verzamelen gevoelige informatie van de gebruiker waardoor er expliciete toestemming vereist is voor het gebruik van deze cookies. Voorbeelden hiervan zijn tracking cookiesdie het surfgedrag van de bezoeker volgt, dit kan bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden zijn, of cookies van derden die bijvoorbeeld geplaatst worden door een adverteerder met het oog op aangepaste advertenties tijdens het surfen.

2.     Welke cookies gebruiken wij?

Quppa gebruikt cookies om uw surfgedrag op de website te optimaliseren. Quppa maakt uitsluitend gebruik van zogenaamde first-party cookies. Op de website worden dus geen cookies geplaatst door derde partijen zoals adverteerders. De cookies dienen om enerzijds om tijdens browsersessies gebruikers van de website te onderscheiden van elkaar en om anderzijds de aanvraagsnelheid op de website te verlagen.

3.     Cookies in- en uitschakelen of verwijderen

U kunt uw internetbrowser gebruiken om cookies automatisch of handmatig te verwijderen. U kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet worden geplaatst. Een andere optie is om de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, zodat u een bericht ontvangt wanneer cookies wordt geplaatst. Raadpleeg de instructies in de Help-sectie van uw browser voor meer informatie over deze opties.

Houd er rekening mee dat onze website mogelijk niet correct werkt als alle cookies zijn uitgeschakeld. Als u de cookies in uw browser verwijdert, worden ze na uw toestemming opnieuw geplaatst wanneer u onze website opnieuw bezoekt.

Deze Privacy Policy is onderhevig aan wijzigingen.

Versie 1.0

Laatst bijgewerkt op 26/06/2020.